Общи условия

Споразумение между потребителя и Rosey’s Mark онлайн магазин

1. Страни по споразумението
2. Използване на услугата
3. Регистрация
4. Отговорности на потребителя
5. Поръчки и условия за плащане
6. Цени на продуктите
7. Доставка
8. Рекламации
9. Промени в услугата и това споразумение
10. Юрисдикция и уреждане на спорове

1. Страни по споразумението
Това Споразумение с Потребителя (наричано по-нататък „Споразумението”) съдържа условията за използване на roseysmark.com уеб услуга (наричана по-нататък „Услугата”), собственост на РИМ ГРУП КО ООД, (Наричан по-нататък „Доставчик на услуги”). Когато едно лице (наричано по-нататък „Потребител”) завърши процеса по регистрация или поръча продукт/и, той или тя се съгласява с настоящото споразумение.

Данни за контакт на Доставчика на услуги:
РИМ ГРУП КО ООД / Roseysmark.com
кв.Суха река, бл.51 А, офис 4,1517 София, България
+359 877551095, hello@roseysmark.com

2. Използване на услугата
2.1.Услугата е предназначена за физически лица, институции и дружества, които се намират на територията на страните от Европейския съюз.
2.2. Политиката за връщане не се прилага за поръчки, направени от институции или дружества.
2.3. Потребителят трябва да бъде на осемнадесет или повече години, за да поръча продукти.
2.4. Всичко в Услугата, включително изображения, чертежи, звук, графики и текст, е защитено от европейското авторско право, както и от други закони и международни договори, уреждащи правото на собственост. Доставчикът на услуги Ви предоставя ограничено право на достъп за лична употреба на този сайт, а не за изтегляне, с изключение на случаите, когато конкретно сте поканени да изтеглите, нито да копирате, продавате или променяте която и да било част от този сайт без изричното писмено разрешение от Доставчика на услуги.

3. Регистрация
3.1.Потребителят може да се регистрира чрез попълване на регистрационната форма и избор на потребителско име и парола. За да се регистрира, Потребителят трябва да предостави неговото/нейното истинско име, адрес, телефонен номер/номер на мобилен телефон и е-мейл адрес. В допълнение към горепосочената информация, институционални и корпоративни клиенти трябва да включат ЕИК/БУЛСТАТ и номер по ДДС.
3.2. Чрез регистрацията си Потребителят гарантира и декларира, че е прочел/а разпоредбите на настоящото споразумение, съгласява се с тези разпоредби и се задължава да спазва тези разпоредби.
3.3. Потребителят, поръчващ от името на дружество, гарантира и декларира, че той/тя има достатъчно правомощия да поръча въпросните стоки и да задължи дружеството с настоящото споразумение.
3.4. Регистрацията е безплатна.

4. Отговорности на потребителя
4.1.Потребителят поема отговорността за всички дейности, които се извършват под неговия/нейния профил или с неговата/нейната парола. Единствено Потребителят е отговорен за поддържане на сигурността на неговата/нейната парола.
4.2. Потребителят гарантира и декларира на Доставчика на услуги, че информацията, която той/тя предоставя по време на процеса по регистрация (както и всяко уведомление за промяна на тази информация) е вярна и точна.
4.3. Потребителят гарантира и декларира, че той/тя е на възраст над 18 години.

5. Поръчки и условия на плащане
5.1.Обвързващо споразумение за продажба на услугата е сключено между Доставчика на услугата и Потребителя с въвеждане на поръчката на сайта и при получаване от Потребителя на потвърждение за направената поръчка на посочения е-мейл, с което се потвърждава и задължението заплащане.
5.2. Освен ако не е договорено друго от Доставчика на услуги, плащането трябва да бъде получено от Доставчика на услуги преди потвърждаването на приемането на поръчката за изпълнение.
5.3. Доставчикът на услуги си запазва правото да откаже всяка поръчка по свое усмотрение.
5.4.Потребителят има право да се откаже от направената поръчка преди да е извършил плащане като в тези случаи Доставчикът на услугата няма да изисква парично обезщетение. Изключение правят всички поръчки, за които Потребителят е избрал опция ЗПД (заплащане при доставка/в брой) и поръчката вече е предадена за доставка на куриер; в момента на доставката на поръчка с такъв метод на плащане Потребителят е длъжен да реализира плащане.
5.5.При платежни методи банков превод и плащане с карта, Доставчикът на услугата ще счита поръчката за отказана при липса на плащане в срок от 5 работни дни.
5.6. Разплащателни методи използвани на Roseysmark.com: банков превод, плащане с карта, ЗПД (заплащане при доставка/в брой).

6. Цени на продуктите
6.1.Цената на продукта, е цената, посочена за продукта на сайта в момента на поръчката.
6.2. Разходите за доставка са в допълнение към цената на продукта. Разходите за доставка варират в зависимост от теглото, обема и местоназначението на поръчката. Разходите за доставката можат да бъдат видяни на страницата “Доставка” в процеса на подаването на всяка конкретна поръчка.
6.3. Всички цени на продуктите и разходите за доставка са показани по подразбиране в лева (BGN), с опция за избор на алтернативни валути.
6.4. Всички цени на продуктите са с включен ДДС. Разходите за транспорт са без ДДС, като тази цена на транспорта е крайна за Потребителя.

7. Доставка
7.1. Времето за доставка се определя в зависимост от междуназначението на доставката.
7.2. Доставчикът на услуги не носи отговорност за забавяне при изпълнението или за неизпълнение на настоящото споразумение или което и да било задължение по него, които са пряко свързани с причини извън неговия разумен контрол (непреодолима сила), включително, без да се ограничава до природни бедствия, пожари, стачки, трудови спорове, военни действия или намеса от страна на някой държавен орган, както и при неизпълнение на превозвача, доставчика, хардуерна, софтуерна или друга комуникационна неизправност и натовареност или мрежова недостатъчност.
7.3. Доставчикът на услуги носи отговорност за загуба на или щети по продукта, настъпили по време на доставката.

8. Рекламации. Анулиране и връщане
8.1. Потребителят (с изключение на организации и дружества) има право в срок от 14 работни дни да върне или замени продукт в съответствие с българското законодателство за защита на потребителите. Тази политика за рекламации не се отнася за продукти, които са изработени или модифицирани според желанията на Потребителя.
Потребителят има право да върне продукт, ако:

1) Поръчката е била анулирана в съответствие с условията и реда за уведомяване на Rosey’s Mark онлайн магазин в рамките на 7 работни дни от момента на доставката,
2) Продуктът не е бил разпечатван и/или използван,
3) Продуктът е в състоянието, в което Потребителят го е получил и всички части на продукта са включени в опаковката и
4) Продуктът е бил преопакован в оригиналната му опаковка, без да е нарушена нейната цялост.

8.2. Продуктът трябва да бъде върнат незабавно след анулирането на поръчката.
8.3. При връщането на продукта, Потребителят е отговорен за риска от вреди и поема транспортните разходи.
8.4. При възстановяване на суми към клиент се използва платежния метод избран от клиента при първоначалното му плащане. При реализирани плащания с карта, сумата към клиент се възстановява с обратна операция по картата в срок от 5 работни дни.

9. Промени в услугата и това споразумение
Доставчикът на услуги си запазва правото да прави промени в настоящото Споразумение и сайта си по всяко време.

10. Юрисдикцията и уреждане на спорове
Това Споразумение ще се тълкува, прилага и изпълнява във всички отношения в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, произтичащи от настоящото Споразумение се уреждат чрез преговори, в случай че не може да бъде постигнато съгласие, споровете се отнасят за решаване пред компетентния съд в гр.София.

 

Правна информация

Rosey’s Mark е регистрирана търговска марка, собственост на РИМ ГРУП КО ООД. Всички елементи свързани с Rosey’s Mark – словни, фигуративни или други – са под закрилата на Закона за търговските марки и географските означения и никакво възпроизвеждане, разпространяване, модифициране или употреба не са разрешени без изричното предварително съгласие на РИМ ГРУП КО ООД.

Адрес по регистрация: ж.к. Суха река, бл. 51, вх. А, ап. 4, 1517 София, България

ЕИК: 131432856; ДДС №: BG131432856

За контакт с нас пишете на имейл адрес hello@roseysmark.com или се обадете на +359877551095.